Algemene voorwaarden

I – Algemene bepalingen

1. Toepasselijkheid

1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van JSV-ICT, alsmede op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en JSV-ICT.
1.2. Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever c.q. derden zijn voor JSV-ICT niet van toepassing en derhalve niet bindend.

2. Overeenkomst

2.1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de aanvraag voor een te leveren product(en) en/of dienst(en) is binnengekomen. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

2.2. De duur van de overeenkomst en beëindiging hiervan:

2.2.1. De overeenkomst gaat in op de dag waarop de bestelling is geplaatst door de opdrachtgever en akkoord is bevonden/bevestigd door JSV-ICT.

2.2.2. De overeenkomst wordt na afloop van de overeengekomen periode telkens stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode als de overeengekomen periode.

2.2.3. De overeenkomst kan uitsluitend na het verstrijken van de minimumduur worden beëindigd middels vroegtijdige opzegging. Uitdrukkelijk wordt hier opgemerkt, dat een verhuizing van een domeinnaam naar een andere dienstverlener géén opzegging inhoudt.

2.2.4. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging kan per post of per email geschieden, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop JSV-ICT de opzegging ontvangt. Bij opzegging dient u zelf zorg te dragen voor het veiligstellen van eventuele data welke bij ons op de server(s) staan.

2.3. Herroepingsrecht

2.3.1. Wanneer u als opdrachtgever bij “JSV-ICT” een overeenkomst sluit is hierop de wet “Koop op afstand” van Toepassing, hierop zijn een aantal uitzonderingen welke niet onder deze wet vallen: Domeinregistraties, Gameservers, Colocatie, Dedicated servers, Verlengingen en Verzendkosten.

2.3.2. De datum waarop u de opzegging verstuurd geldt als bindende opzegdatum, deze wordt vastgesteld door middel van de TNT Post stempel op uw envelop.

2.3.3. Herroepingsrecht procedure:

Binnen 7 werkdagen een schriftelijk annuleringsverzoek aangetekend te versturen naar:

JSV-ICT
O.v.v.: Herroepingsrecht
Amperelaan 7-13
9207AM DRACHTEN

3. Offertes

3.1. Offertes zijn altijd geheel vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.

3.2. “JSV-ICT” bepaalt zelf welke opdrachten zij tot uitvoering wil brengen en heeft het recht opdrachten te weigeren.

3.3. Vermelde prijzen van producten op de website, in prijslijsten of in brochures zijn geen offertes.

3.4. Mondelinge overeenkomsten en afspraken zijn geen offertes. Pas als schriftelijke bevestiging heeft plaatsgevonden is er sprake van een offerte.

3.5. De geldigheidstermijn is vermeld op de offertes en geeft de periode vanaf de offertedatum aan waarin de offerte geldig is. Indien er geen geldigheidstermijn is vermeld is de offerte maximaal 14 dagen geldig.

3.6. JSV-ICT kan besluiten uitgebrachte offertes niet uit te voeren en heeft hiertoe geen verplichting tegenover de opdrachtgever.

4. Prijzen en tarieven

4.1. Alle prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen: exclusief BTW, in Euro’s en exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfsstelling en instructies als ook andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is JSV-ICT gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor JSV-ICT al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft de Klant wel het recht binnen 7 dagen de overeenkomst te ontbinden.

4.3. Als u als opdrachtgever in gebreken blijft met betaling, zelfs na een betalingsherinnering wordt de volgende procedure in werking gesteld:

4.3.1. 14 dagen na de betalingsherinnering wordt uw product(en) en/of dienst(en) op non-actief gesteld, waarbij u nog steeds betaling verschuldigd blijft. U ontvangt een 2e betalingsherinnering van het verschuldigde bedrag.

4.3.2. 14 dagen na de 2e betalingsherinnering ontvangt u de laatste herinnering waarbij het verschuldigde bedrag met administratie en overige gemaakte kosten word verhoogd (minimaal € 50,00). Van dit moment is de opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd tegen het dan geldende kredietrente tarief met het minimum van 5% per maand.

4.3.3. Indien na een maand de betaling hierna nog steeds uitblijft, zijn wij genoodzaakt de zaak uithanden te geven aan een incasso bureau. Waarbij alle gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

5. Termijnen

5.1. Opgave van de afleveringstermijnen, dan wel van enige andere termijn, waarbinnen JSV-ICT aan haar verplichtingen moet voldoen, wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale termijn zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen.

5.2. In geval van niet tijdige levering of nakoming dient opdrachtgever JSV-ICT schriftelijk aan te manen, waarbij aan JSV-ICT alsnog een redelijke verlenging van de leveringstermijn wordt toegestaan. Eerst indien deze termijn wordt overschreden, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat JSV-ICT overigens in dat geval tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

6. Aansprakelijkheid

6.1. De aansprakelijkheid blijft steeds beperkt tot het bedrag, dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij duurovereenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 500,00 of beperkt tot de schade welke door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van JSV-ICT is gedekt en door de verzekering wordt uitgekeerd.

6.2. JSV-ICT zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

6.2.1. Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van opdrachtgever.

6.2.2. Verlies van gegevens.

6.2.3. Iedere tekortkoming van opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van en voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.

6.2.4. De aansprakelijkheid voor productiestilstand, gederfde winst, gederfd gebruik, gederfde overeenkomsten en alle andere economische of (in)directe (gevolg)schade wordt uitgesloten.

6.3. JSV-ICT zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks een derde dan wel zijn verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

6.4. Ingeval een opdrachtgever zijn of haar computersysteem ter Reparatie, cq onderhoud aanbied aan JSV-ICT. Dan geschied dit op eigen risico van de opdrachtgever. JSV-ICT kan voor eventuele defecten of diefstal niet aansprakelijk worden gesteld.

6.5. JSV-ICT is niet aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit het installeren en/of gebruik van programmatuur door JSV-ICT ontwikkeld of programmatuur van derden door JSV-ICT geleverd of aanbevolen.

6.6. “Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk (binnen 30 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij JSV-ICT meldt.

7. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan JSV-ICT niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend, storingen in de diensten of netwerken van derden en uitval van de elektriciteitsvoorziening aan JSV-ICT.

8. Privacy / Vernietiging systemen & datadrager(s)

8.1 JSV-ICT onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij JSV-ICT hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze algemene voorwaarden.

8.2 De klant heeft 6 weken de tijd na onderzoek (schaderapport), de gelegenheid om zijn systeem weer op te halen of te laten repareren. Na 6 weken heeft JSV-ICT het recht om het systeem en eventuele datadrager(s) te vernietigen.

9. Forumkeuze en toepasselijk recht

9.1 Op iedere overeenkomst tussen JSV-ICT en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens koopverdrag.

9.2 Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit, of verband houdende met door JSV-ICT gedane offertes en met JSV-ICT gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank, behalve indien het geschil behoort tot de competentie van de Kantonrechter. Dit beding strekt uitsluitend ten behoeve van JSV-ICT.

10. Wijziging Algemene Voorwaarden

10.1. JSV-ICT behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, dan wel aan te vullen.

10.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekend making van de wijzigingen.

11. Garantie

11.1. JSV-ICT” staat garant voor de kwaliteit van haar producten en diensten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld.

11.2. Op alle nieuwe producten wordt minimaal 1 jaar garantie verleend mits anders vermeld. De garantieverplichting van JSV-ICT betreffende de door haar geleverde producten en diensten gaan echter in geen geval verder dan de garantieaanspraken die JSV-ICT jegens de fabrikant en/of distributeur op basis van de met hen gesloten overeenkomsten geldend kan maken. Afnemer kan dan ook geen aanspraak maken op garantie indien de fabrikant en/of distributeur deze niet biedt.

11.3. De garantie op refurbished producten bedraagt 3 maanden.

11.4. Op de eerste plaats en in de meeste gevallen loopt de garantie rechtstreeks via de fabrikant. Als dit niet het geval is, loopt de garantie via JSV-ICT.

11.5. De garantie via JSV-ICT wordt tenzij anders overeengekomen voor 1 jaar zonder afhandelingskosten afgehandeld. De factuur is het garantiebewijs en moet getoond kunnen worden.

11.6. Op verbruiksproducten zoals inktpatronen (bepaalde merken zit wel garantie op), CD-R enz. geeft JSV-ICT geen garantie.

11.7. Eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door JSV-ICT in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd vallen onder de garantie.

11.8. De vervangen onderdelen worden eigendom van JSV-ICT.

11.9. De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, overspanning, blikseminslag, of indien afnemer zonder toestemming van JSV-ICT wijziging in de producten aanbrengt of laat aanbrengen door derden.

11.10. Producten, die met een bijgevoegd garantiebewijs voor reparatie in aanmerking komen, moeten voor eigen rekening en risico worden afgeleverd bij JSV-ICT.

11.11. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door JSV-ICT in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven.

11.12. Als de afnemer producten ter reparatie heeft afgegeven bij JSV-ICT en deze niet binnen 6 weken na afgiftedatum, tegen betaling van bovengenoemde kosten, heeft afgehaald, wordt aangenomen dat de afnemer afstand neemt van de ingeleverde producten ten behoeve van JSV-ICT.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. Alle producten blijven eigendom van “JSV-ICT”, totdat de opdrachtgever en “JSV-ICT” volledig aan de overeenkomst hebben voldaan. Dit houdt in dat de opdrachtgever volledige betaling en daarbij inbegrepen vergoedingen van alle kosten en rente heeft voldaan aan “JSV-ICT” en dat “JSV-ICT” alle producten en diensten volgens de overeenkomst heeft afgeleverd bij de opdrachtgever.

12.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan op enige wijze afstand te nemen van producten voordat volledig aan de overeenkomst is voldaan. Hieronder valt ook het doorgeven van producten aan derden.

12.3. “JSV-ICT” behoudt zich het recht producten terug te vorderen als de opdrachtgever niet tijdig aan de overeenkomst heeft voldaan. De opdrachtgever wordt geacht hieraan mee werken.

12.4. De opdrachtgever is gehouden, onverkort het bovenstaande, goed te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

12.5. Producten of diensten, die voor garantie of reparatie worden vervangen, blijven eigendom van de opdrachtgever, maar “JSV-ICT” behoudt zich het recht deze producten in eigendom te nemen als de opdrachtgever niet aan de overeenkomst heeft voldaan.

13. Weigering pakket van bezorgdienst

Indien u de bestelling weigerd, welke door de bezorgdienst wordt aangeboden. (Postnl of DHL of andere aanbieder) Zullen wij de gemaakte kosten bij de afnemer in rekening brengen. (verzendkosten, de retourkosten (€9,95), handelingskosten (€15,00), prijsfluctuaties (€4,00) en verzekeringskosten (€2,00).

Bij verzending onder rembours zullen wij een rekening sturen voor alle gemaakte kosten. Deze kosten bedragen €49,90. Hier vallen onder: de verzendkosten heen (€24,95), de retourkosten (€9,95), handelingskosten (€15,00), prijsfluctuaties (€4,00) en verzekeringskosten (€2,00).

14. Digitale facturatie

Met oogpunt voor het milieu en kostenbesparend werken wordt het factuur standaard per e-mail verzonden. Is het de bedoeling dat de factuur per post wordt verzonden, dan kan je dit via telefoon/email aangeven. JSV-ICT brengt €2,50 per verzonden factuur in rekening voor het verzenden van een factuur per post.

II – HOSTING EN DOMEINREGISTRATIE

1. Algemeen

1.1. JSV-ICT biedt hosting-diensten aan, waaronder wordt verstaan:

1.1.1. Het ter beschikking stellen van een hosting-account met een vooraf vastgestelde hoeveelheid schijfruimte en dataverkeer, onder andere voor het plaatsen van een of meer webpagina’s. (n.v.t. op mail hosting) JSV-ICT stelt de schijfruimte en dataverkeer steeds ter beschikking voor zover de klant de door hem gestelde hoeveelheid nog niet overschreden heeft. De afnemer zal de beschikbaarheid van de schijfruimte en het dataverkeer zelf in de gaten houden;

1.1.2. Het in stand brengen en houden van verbindingen die via het systeem van JSV-ICT met het internet gemaakt kunnen worden inclusief het ter beschikking stellen van de website voor raadpleging op het internet;

1.1.3. Het verzorgen van/ter beschikking stellen van uit wijkdiensten, indien gebruik c.q. de bereikbaarheid van de website ten gevolge van enige andere oorzaak blijvend onmogelijk is;

1.1.4. Het leveren van gebruiksondersteuning.

2. Domeinnaamregistratie

2.1. JSV-ICT zal – indien nodig – de voor de website benodigde domeinnaam of namen aanvragen (bijvoorbeeld bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, SIDN).

2.2. Indien om wat voor reden dan ook deze overeenkomst wordt beëindigd en de hosting-diensten door een andere hosting provider overgenomen worden, zal JSV-ICT alle medewerking verlenen bij de verhuizing van het domein naar een andere hosting provider.

3. Verplichtingen afnemer

3.1. Afnemer zal door het gebruik van de hosting-dienst van JSV-ICT geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. In het bijzonder zal de afnemer:

3.1.1. De intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;

3.1.2. Geen kinderporno openbaar maken of verspreiden;

3.1.3. Geen informatie met een racistische inhoud verspreiden;

3.1.4. Geen informatie met een discriminerende inhoud verspreiden;

3.1.6. Niet seksueel intimideren of op andere wijze personen lastig vallen;

3.1.7. Niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;

3.1.8. Zich geen toegang trachten te verschaffen tot computersystemen waarvoor de afnemer niet geautoriseerd is (kortweg: HACKEN);

3.2. Verantwoordelijk zijn voor het niet overschrijden van de vastgestelde hoeveelheid schijfruimte en/of dataverkeer. Bij overschrijding is JSV-ICT bevoegd bestanden te verwijderen en/of de toegang tot de hosting-dienst geheel of gedeeltelijk te blokkeren, zonder dat hier enige aansprakelijkheid ten aanzien van JSV-ICT uit voortvloeit.

3.3. Zich niet bezighouden met het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie in welke vorm dan ook aan een website, domeinnaam, e-mail adres of andere dienst bij JSV-ICT.

3.4. Zich niet bezighouden met het verzenden van e-mail en/of het in nieuwsgroepen op het internet posten van berichten waarvan afnemer redelijkerwijs kan vermoeden dat de geadresseerden hierop geen prijs stellen;

3.5. Geen virussen of spyware verspreiden.

3.6. Niet zodanig gebruik maken van de dienst dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van JSV-ICT wordt verhinderd of kan worden verhinderd, bijvoorbeeld door het uploaden en/of uitvoeren van bots, background processen, scripts welke een loop (oneindig proces) veroorzaken of scripts die bovengemiddeld veel servercapaciteit in beslag nemen (bijv. crime scripts) of onveilig zijn waardoor bijvoorbeeld deze scripts door onbevoegde derden kunnen worden misbruikt voor het sturen van spam of uploaden van bestanden.

3.7. Ervoor zorg dragen dat de website(s) van afnemer geschikt is (zijn) voor alle leeftijden (anders 18+ vermelding).

3.8. Indien afnemer, naar het oordeel van JSV-ICT, handelt in strijd met de verplichtingen zoals vastgelegd in lid 1 van dit artikel, of overigens oneigenlijk gebruik maakt van de dienst van JSV-ICT, is JSV-ICT gerechtigd met onmiddellijke ingang de hosting-dienst te blokkeren, zonder dat JSV-ICT tot enige schadevergoeding gehouden is.

3.9. Het is afnemer toegestaan de diensten van JSV-ICT ter beschikking te stellen aan derden. Daarbij zullen de voorwaarden gelden zoals de ze gelden tussen JSV-ICT en afnemer. Indien JSV-ICT onverhoopt mocht constateren dat een derde in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden, is JSV-ICT gerechtigd het hostingaccount van afnemer te blokkeren.

3.10. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan JSV-ICT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst (zoals wijzigingen in adresgegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer), tijdig aan JSV-ICT worden verstrekt.